Articles by Zhe Chen, Wei Hong, Jianyi Zhou, Jixin Chen and Chen Yu, Southeast University, Nanjing, China