Articles by Yuriy Kitaev, Voronezh State University; Aleksey Shulga, Voronezh Institute of Communications