Articles by Jinaing Zhao, Jianyi Zhou, Xiao Liang and Jianfeng Zhai, School of Information Science and Engineering, Southeast University